Комунальний заклад «Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 49 Харківської міської ради Харківської області імені Харківських дивізій»


запам'ятати

 

ЗНО ЗНО
Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія
ЗНО

Управління

 

Основні принципи управління:

Ефективність управлінських рішень

                Управління школою здійснюється на принципах науковості, конкретності та діловитості, компетентності та відповідності, оптимізації, плановості, гуманізації, національної свідомості й патріотизму, що створює цілісну систему, завдання якої - забезпечити оптимальне функціонування закладу як цілісної соціально-педагогічної системи, створити умови для ефективної діяльності всіх підсистем. Удосконалення стилю, методів, механізмів управління колективом здійснюється на засадах соціаль­ної справедливості, педагогічної культури, доброзичливого ставлення.

Планування управлінської діяльності закладу відбувається на діагностичній основі, на підставі аналізу роботи за певний період, завдань на наступний період, узгодження діяльності із суспільними організаціями, даних досліджень тощо.

Детальне вивчення питання дає підставу зробити висновки і оформити їх згід­но з нормативними документами. Аналіз управлінських рішень свідчить, що вони приймаються своєчасно, відповідають нормативним документам. Ведеться облік прийнятих рішень, аналіз їх виконання. Головна увага приділяється важливим функ­ціям управлінського процесу, нормативному забезпеченню, педагогічному аналізу, алгоритмізації та контролю навчально-виховного процесу.

Усі рішення в Харківській загальноосвітній школі №49 приймаються з дотриманням певних вимог:

-                     відповідність законам і нормам;

-                     наукова обґрунтованість;

-                     цілеспрямованість;

-                     кількісна та якісна обґрунтованість рішення з позицій фактичної потреби, емпіричної ситуації;

-                     своєчасність;

-                     комплексність;

-                     альтернативність;

-                     реальність;

-                     адресність;

-                     повнота оформлення й чіткість формулювань;

-                     орієнтація на кінцевий результат.

У процесі управління закладом основну увагу зосереджено на безпеці життєді­яльності учасників навчально-виховного процесу, поліпшенні якості уроку. Серед автоматизованих систем управління використовується електронна пошта, мережа Інтернет. Управління - це процес планування, організації, мотивації та контролю.

Більшість управлінських рішень у школі приймається колективно. Для забез­печення ефективності участі всіх у процесі прийняття, а в подальшому і виконанні рішень, використовуються інтерактивні технології взаємодії і комунікації, а саме: на основі внеску кожного учасника у спільну справу отримуємо можливість впливу на зміст рішення. Така модель управління є ефективною, якісно змінює способи взає­модії адміністрації з учителями, батьками, учнями, дозволяє вчителям самим вирі­шувати складні проблеми.

 

            Управління навчальним закладом   

Адміністрація закладу працює над удосконаленням системи управління через зведення моніторингових досліджень, прогнозування навчальних досягнень учнів, організацію педагогічного керівництва самоосвітньою діяльністю вчителів, створен­ня банку діагностичних методик із визначення реальних результатів роботи, створення системи інформаційно - аналітичного забезпечення навчально-виховного про­цесу. Одним із головних завдань моніторингу є виявлення задоволеності учнів та вчителів процесом навчання та його результатами.

І керівник, і її заступники дотримуються таких принципів у своїй діяльності:

-       повага і довіра до персоналу, учнів, батьків (осіб, які їх замінюють);

-       цілісний погляд на людину з акцентом на її унікальність і неповторність;

-       соціальна справедливість;

-       індивідуальний підхід, мотивація та стимулювання;

-       творчий розвиток, перманентне підвищення кваліфікації;

-       цілеспрямування;

-       співробітництво-партнерство, співробітництво - співуправління, колегіальність.